Skip to content Skip to footer

Unilever: hybride bhv voor hybride organisatie

Het ‘hybride werken’ dat sinds de coronaperiode een grote vlucht nam in het Nederlandse bedrijfsleven, levert voor veel werkgevers uitdagingen op bij het organiseren van de bedrijfshulpverlening. Zo ook bij Unilever in Rotterdam, waar de dagelijkse personele bezetting de afgelopen drie jaar met circa 40 procent is gedaald. Om tijdens kantooruren de bezetting continu te waarborgen, besloot de multinational ook de bhv hybride te organiseren.

Al bij het betreden van het kantoor aan het Rotterdamse Weena via de trap vanuit de parkeergarage, blijkt dat Unilever safety in haar gebouwen hoog in het vaandel heeft. ‘Trapleuning vasthouden’, gebiedt een niet te missen waarschuwingsbordje. En het geven van een safetybriefing voor bezoekers door de receptie is in kantoorpanden toch minder gebruikelijk dan bij industriële objecten. Dat safety een voornaam speerpunt is in het beleid van Unilever, heeft alles te maken met de wereldwijde hoge veiligheidsstandaard die de multinationale producent van onder andere voedingsmiddelen, reinigingsmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging hanteert. Die standaard geldt niet alleen op de productielocaties onder de Unilevervlag, maar ook in de kantoorpanden. Voor elke Unileveremployee dezelfde veiligheids- en gezondheidswaarborgen, is de visie van het bedrijf.

Internationale kantoorpopulatie

Willem Moerkerken is security manager Benelux bij Unilever en is daarnaast Hoofd bhv bij het Nederlandse kantoor in Rotterdam. Nog even, want in april van dit jaar gaat hij met pensioen. Als verantwoordelijke voor de bhv heeft hij in Rotterdam twee kantoorlocaties onder zijn hoede, waarin de bedrijfsvoeringsdiensten van Unilever Nederland zijn gehuisvest. Op de locatie op het Weena werken circa 800 mensen, op het op loopafstand gelegen Hofplein nog eens 750. Met een totale werknemerspopulatie van ruim 1500, werkzaam op taakvelden als personeel, marketing en financiën, lijkt sprake van een ‘standaard’ kantooromgeving, maar schijn bedriegt.

Willem Moerkerken: “Wat dit kantoor bijzonder maakt is de zeer internationale samenstelling van het personeelsbestand.”

Moerkerken: “Wat dit kantoor bijzonder maakt is de zeer internationale samenstelling van het personeelsbestand. De medewerkers op het kantoor zijn afkomstig uit bijna alle landen waar Unilever actief is. Van Europa tot Afrika, van Azië tot Australië. Engels is dan ook de voertaal op de werkvloer. Daarom is goede beheersing van de Engelse taal onderdeel van de eisen voor bhv-functionarissen. De bhv-cursussen en herhalingstrainingen worden ook tweetalig aangeboden door onze opleider. Het is een randvoorwaarde voor de noodorganisatie in een zo internationaal georiënteerd bedrijf. Als bhv’er moet je in noodsituaties immers duidelijk met alle medewerkers in het bedrijf kunnen communiceren.”

Hybride werken, hybride bhv

De bhv-organisatie van de twee Rotterdamse kantoorlocaties telt 55 medewerkers. De personele bezetting van het kantoor bestaat voor een belangrijk deel uit jonge mensen en jaarlijks zijn er behoorlijk wat wisselingen van personeel. “Dat betekent dat er ook in de bhv-organisatie een behoorlijk verloop is”, vervolgt Moerkerken. “Regelmatig organiseren we campagnes om nieuwe leden te werven. Dat levert eigenlijk nooit knelpunten op. We merken dat mensen het belangrijk vinden dat zij kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van getrainde interne hulpverleners voor situaties als brand, ongeval of onwelwording, en dat zij zich daarvoor ook zelf willen inzetten. Onze laatste campagne leverde zonder problemen vijf nieuwe vrijwilligers op, die binnenkort de bhv-opleiding gaan volgen”

De dienstdoende beveiliger maakt deel uit van de vaste bhv-kern.

Toch is het garanderen van snelle opkomst van bhv’ers wel een aandachtspunt voor het bedrijf, sinds ook bij Unilever het hybride werken zijn intrede heeft gedaan. Moerkerken: “Net als bij veel andere bedrijven heeft het deels thuis werken ook bij ons vooral in de coronatijd een grote vlucht genomen. Inmiddels komen wel weer meer mensen naar het werk, maar de kantoorbezetting is nog steeds zo’n 40 procent lager dan vóór de coronatijd. Maar bhv is onder kantoortijd gegarandeerd beschikbaar, want de dienstdoende beveiliger en receptioniste zijn ook gecertificeerd bedrijfshulpverlener. Dat is een eis voor hun functie. Zij zijn de vaste kern van onze noodorganisatie en starten de hulpverlening op, aangevuld met een ploeg uit onze pool die in totaal 55 leden telt.”

Invoering app

In de ‘oude’ situatie hadden die bhv’ers vaste werkplekken en waren ze in noodsituaties verantwoordelijk voor de bhv-taken in het gebouwdeel waar zij werkten. Maar vaste werkplekken kent het bedrijf niet meer, dus moest ook de bhv-paraatheid op een andere grondslag worden georganiseerd.

“Hybride werken zonder vaste werkplek in het gebouw was voor ons de reden om over te gaan tot de invoering van de Safeguard-app. Daarmee kunnen we onze capaciteit slim managen en inzetten. Via de app registreren alle bhv’ers zich automatisch als ze het gebouw binnenkomen en het systeem weet continu waar zij zijn. Hoewel elk van de twee kantoorlocaties zijn eigen noodorganisatie heeft, zijn de bhv’ers in beide locaties inzetbaar. Ze verrichten hun dagelijks werk soms ook op wisselende plekken. Dankzij de app kunnen we de totale bhv-capaciteit flexibel inzetten op het Weena én het Hofplein. Door de bhv-opleidingen en herhalingstrainingen gezamenlijk te organiseren kennen de mensen elkaar en kennen ze beide gebouwen. Zo maken we optimaal gebruik van onze beschikbare capaciteit en hebben we de paraatheid op beide locaties geborgd.”

Reanimatie als speerpunt

In de uitvoering ligt voor de bhv het zwaartepunt op eerstehulpverlening, in het bijzonder reanimatie en het optreden bij medische noodgevallen. Moerkerken: “Het is mijn stellige overtuiging dat goede training en beheersing van de juiste protocollen en techniek voor reanimatie de kern is van elke bhv-organisatie. Daar kun je levens mee redden. Die ervaring heb ik als vrijwillig bevelvoerder bij de brandweerpost Ridderkerk van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer heeft al sinds jaar en dag de functie van first responder reanimatie bij meldingen van hartstilstand. Onze brandweerpost heeft bijna wekelijks wel een reanimatie-inzet en dan zien we hoe belangrijk snelle en adequate respons bij een hartstilstand is. Die ervaring neem ik ook mee naar mijn bhv-functie op kantoor. Overigens hebben we hier tot op heden nog nooit een reanimatiemelding gehad, maar we willen er wel klaar voor zijn, zodat we een levensreddende eerste respons kunnen uitvoeren in afwachting van de ambulance.”

Belang AED

Recent heeft Moerkerken voor de bhv-organisatie vier nieuwe AED-apparaten besteld, van hetzelfde type dat ook de ambulanceprofessionals gebruiken. “Het voordeel daarvan is dat de ambulancedienst bij aankomst feilloos kan aansluiten op de al opgestarte reanimatie. Alle aangesloten plakkers en snoeren kunnen dan simpelweg blijven zitten, waardoor er nog minder handelingen nodig zijn en minder tijdverlies is in de hulpverlening.”

Niet alleen de bhv’ers worden geïnstrueerd in het belang en gebruik van de AED, ook voor andere medewerkers van het kantoor is het belangrijk om te weten hoe met snel handelen een leven kan worden gered. Moerkerken wijst ter illustratie op een campagne die het bedrijf in 2019 uitvoerde om een groter deel van de kantoorpopulatie vertrouwd te maken met het levensreddende apparaat. “We zijn toen met een oefenpop en een reanimatieapparaat in de centrale entreehal gaan zitten en hebben alle medewerkers uitgenodigd eens een reanimatie te oefenen. De reactie op die campagne was heel enthousiast. Het bleek voor veel medewerkers echt een eyeopener hoe belangrijk een snelle respons en reanimatiekennis is om een collega met een hartstilstand te redden. Het idee was deze actie jaarlijks te herhalen, maar dat is de afgelopen twee jaar vanwege de coronamaatregelen niet gelukt. Op korte termijn willen we die actie opnieuw organiseren.”

Gezamenlijke ontruimingsoefening

Wat de afgelopen jaren ook niet lukte en nu weer op de agenda komt, is het houden van een gezamenlijke ontruimingsoefening met de brandweer. Maar om te beginnen wordt de interne bhv-organisatie weer ‘op scherp gezet’ met een tweetal ontruimingsoefeningen.

Moerkerken: “Ook ontruimen behoort natuurlijk tot onze wezenlijke taken. Zowel bij interne als bij externe incidenten. We zitten hier in een dynamisch stuk Rotterdam met veel grote internationale ondernemingen dicht bij elkaar en dichtbij het Centraal Station. Er kan, los van incidenten in eigen huis, ook in de omgeving altijd iets gebeuren waardoor we tot ontruiming over moeten gaan. Verzamelplaatsen voor ontruiming hebben we in overleg met onze buren georganiseerd onder gebouwluifels. Brand is vanuit bhv-optiek niet onze voornaamste zorg, al zijn alle bhv’ers getraind in het nemen van eerste maatregelen, verkennen en het hanteren van kleine blusmiddelen. Maar het preventieve brandveiligheidsniveau in onze gebouwen is zeer hoog, met sprinklers in het hele pand en brandcompartimenteringen, automatisch sluitende brandscheidingen op alle etages en een vaste CO2-blusinstallatie in de technische ruimten op de elfde etage. Tijdens een brandpreventie-inspectie door de veiligheidsregio enkele jaren geleden, doorstonden onze gebouwen de toets der kritiek glansrijk.”

Bedrijfsgezondheidszorg

Een bijzonderheid in het health & safety beleid van Unilever, die ook een link heeft met de bhv-organisatie, is de eigen bedrijfsgezondheidszorg die de onderneming levert voor al haar personeel, ook op het kantoor. Moerkerken: “Die zorg wordt geleverd door een gecertificeerd verpleegkundige die is verbonden aan het Franciscus Gasthuis. Zij is drie dagen in de week aanwezig en aanspreekbaar voor alle medewerkers met gezondheidsklachten of -vragen. Voor haar werkzaamheden beschikt zij op de kantoorlocatie Weena over een eigen medische ruimte. Met deze voorziening wil Unilever bijdragen aan een goede gezondheid van al haar medewerkers en hen in de gelegenheid stellen om onder werktijd op kosten van het bedrijf intern van gezondheidszorgfaciliteiten gebruik te maken.”

Als de verpleegkundige in huis is, draait zij ook mee in de bhv, als sprake is van een medische noodsituatie zoals een ongeval of onwelwording. De bhv’ers hebben dan direct professionele ondersteuning onder handbereik. Naast haar rol bij een reanimatie kan de verpleegkundige ook zuurstof toedienen. Niet alle kantoororganisaties hebben zo’n vergaande vorm van gezondheidsondersteuning als onderdeel van het interne Arbobeleid. Moerkerken besluit: “Ook dit is een voorbeeld van de hoge standaard van Unilever wat betreft de zorg voor safety en gezondheid. Directie en management zien die zorgstandaard en een goede organisatie van bhv en interne gezondheidszorg als logische kenmerken van goed werkgeverschap. RJ//

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.