Skip to content Skip to footer

Arbeidsinspectie presenteert Meerjarenplan 2023-2026

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het Jaarplan 2023 gepresenteerd. Hierin komen alle toezichtsprogramma’s en de daaruit voortvloeiende activiteiten aan bod.

De programma’s zijn gericht op herkenbare maatschappelijke risico’s. Om keuzes te maken, gebruikt de Arbeidsinspectie risicoanalyses zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau. Binnen de programma’s maakt de Inspectie op tactisch niveau opnieuw keuzes voor verschillende projecten en de inzet van toezichtsinstrumenten. Binnen de projecten waarin zo’n aanpak wordt georganiseerd, vindt operationele risicoselectie plaats. Deze selectie is dan om te bepalen bij welke bedrijven/subjecten een interventie plaatsvindt.

Trends en ontwikkelingen

Nieuw in dit meerjarenplan is het programma ‘Trends en ontwikkelingen’. Dit programma gaat mogelijk ontwijkgedrag snel onderzoeken en faciliteert dat signaleringen zoals de afgelopen jaren over jonge vloggers, maaltijdbezorging en flitsbezorging tot stand blijven komen.

Geprioriteerde risico’s

De Inspectie werkt in haar actieve programmering risicogestuurd. Dat gebeurt op de volgende geprioriteerde risico’s:

 • Illegale tewerkstelling
 • Onderbetaling
 • Arbeidsuitbuiting/ernstige benadeling
 • Aantasting arbeidsverhoudingen
 • Ongelijke behandeling van mensen op de arbeidsmarkt
 • Ongewenst gedrag
 • Werkdruk
 • Ongezonde arbeidspatronen
 • Fysieke overbelasting
 • Ongezonde fysische werkomgeving
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Onveiligheid op de werkplek
 • Zware ongevallen (Brzo/ARIE)
 • Onveilig en ongezond werk jeugdigen en kinderen
 • Onvoldoende inkomen
 • Problematische schulden
 • Mismatch werkzoekenden en vacatures
 • Geen re-integratie na langdurige ziekte
 • Lonende fraude met inkomensondersteuning
 • Lonende fraude met subsidies

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.